Cho phép bạn tạo mã giảm giá được áp dụng cho một hoặc nhiều service , mã giảm giá có thể áp dụng cho một ngày hoặc nhiều ngày , mỗi mã coupon có thể setup giới giạn số lượng sử dụng , giới hạn số lần sử dụng của mỗi khách hàng

Một mã coupon sẽ bao gồm thông tin sau:

 • Coupon Code: Là mã code bạn nhập vào dạng ký tự ( A-Z ) và số ( 0-9 ). Độ dài từ 8 tới 15 ký tự
 • Services Type:
  • – Apply for all services: coupon này được sử dụng cho tất cả các service tồn tại ( active ) trên hệ thống.
  • – Service types: Lựa chọn một hoặc nhiều services mà coupon này áp dụng cho.
  • – Custom: Chọn riêng cho từng item ( 1 hoặc nhiều item 1 lúc )
 • Values:
  • Tính theo % của đơn hàng
  • Tính theo giá trị cố định ( fixed )
 • Coupon Start/End Date: Khoảng thời gian áp dụng cho mã coupon này. Cho phép áo dụng cho nhiều ngày hoặc trong ngày với thời gian bắt đầu và kết thúc. Nếu không nhập thì không giới hạn thời gian cho copupon này
 • Minimum order value: Số tiền nhỏ nhất để coupon này được áp dụng Nếu không nhập thì không giới hạn cho copupon này
 • Usage limit: Giới hạn số lần sử dụng coupon của mỗi user Nếu không nhập thì không giới hạn cho copupon này
 • Status: Trạng thái của coupon

You can be configured in the dashboard WPbooking > Form Builder.

Purchase

Screenshots:

01 Add Coupon

02 Edit Coupon

03 List Coupon

04 Checkout Info

WB Paypal Pro

Accept credit cards directly on your site with PayPal Pro

Add to Cart