Nếu bạn muốn thay đổi form checkout hiện tại thì WB Form Checkout chính là sự lựa chọn cho bạn. WB Form Builder cho phép bạn có thể tạo một form checkout mới hoàn toàn dễ dàng và nhanh chóng.

You can be configured in the dashboard WPbooking > Form Builder.

Purchase

Screenshots:

01 Backend

02 Create new form

03 Drag fields

04 Frontend

WB Coupon

Allow site admins to generate discount codes in website

Add to Cart
WB Paypal Pro

Accept credit cards directly on your site with PayPal Pro

Add to Cart